Breaking News

พระอาทิตย์ทรงกลดที่กระทรวงพาณิชย์! ชาวบ้านแห่ตีหวย

พระอาทิตย์ทรงกลดที่กระทรวงพาณิชย์! ชาวบ้านแห่ตีหวย เมื่อวันที่ 24 พ.ค. มีการเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกรดที่กระทรวงพาณิชย์ ในช่วงเที่ยง